Píšu co chci dělat a jak – STYL FOTOGRAFOVÁNÍ – 2. část

Začínám být asi moc ukecanej. Ono to k fotografovi i patří. Práce s lidmi si to žádá. I můj styl fotografování.

Začnu tím, co jsem si vždycky myslel o svatební fotografii.

Vždycky jsem si měl v podvědomí, žen nafotit svatbu znamená: 1. nafotit přípravy, 2. nafotit obřad, 3. hlavně skupinovky stihnout když tam jsou všichni a portréty novomnželů a 4. párty, krájení dortu, dance.
Že je důležité to dobře naplánovat. Kdo s kým, vyfotit. Vymyslet co budou dělat ostatní, když novomanželé budou 2 hodiny jinde. Spousta starostí a spousta nervů pro všechny.

Já to teď úplně nechci odsoudit. Neříkám, že je to dobře nebo jen špatně! Ale lepší je mít svůj styl fotografování.

Například v Praze se kolikrát fotí cizinci, budoucí nevěsta a ženich ve svatebním. Doma se vezmou a dají dohromady fotoalbum. To asi bude víc o portrétu a malé skupince. Ale dá se to udělat hodně zábavně, když si na Karlově mostě sežene správné fans.  🙂

No proč o tom mluvím?

Protože ta moje představa o focení svatby a její výsledek mi přijde takový nekonzistentní. Svatbu si chcete pořádně užít s těmi, kdo se přišli radovat s vámi. Ale chcete i parádní fotky!

Věřím, že i pro vás bude takový styl fotografování přínosem.

již jsem začal a chci fotit svatbu víc jako reportáž průběhu celého dne. Co to pro mě znamená? Víc práce a běhání. Ale hlavně radosti. Protože to bude lepší vzájemná komunikace. Nebudu vás nutit do čeho se vám nechce.  Vy se mě coby fotografa přestanete bát :-)))  A když budete chtít a potřebovat vyfotit skupinku a nebo portréty, tak to nebude na 2 hodiny. Ale rychle. Skupinka po obřadu. A portréty během dne nebo odpoledne a vždy třeba na 15 minut. Já si vždy místo svatby prohlížím předem. Mám k tomu různé aplikace a vím, kde hledat ty správné informace. A tak není problém, vás během odpoledne třeba 3x vytáhnout od přátel na chvilinku a nafotit zajímavý rychlý portrét a vrátit se na oslavy. Prostě můj styl fotografování.

Budete míň ve stresu a opět budete mít lepší fotky. A o to jde přeci.

Navíc to budou fotky s vyšší hodnotou. Jsou to zachycené jedinečné okamžiky a pocity, které prostě už nemůžete opakovat. Udělat skupinovou fotku a hodit kytkou asi opakovat jde.

Takový styl fotografování si samozřejmě žádá zkušenost fotografa. Jak co se týká fotografování tak vztahu a komunikace s lidmi. Měl by mezi vás zapadnout. O tom bude další díl této série o mě a fotografování svateb.


Plánujete svatbu?  Napište mi! Rád přijedu.


real wedding moments

 

I’m getting a little too talkative. It belongs to the photographer. Working with people asks for it.

I’ll start with what I always thought of a wedding photo.

I’ve always had a subconscious, women to take a wedding means: 1. to take the preparations, 2. to take the ceremony, 3. mainly to the bands to catch when there are everyone and the portraits of the newcomers, and 4. the party, the slicing of the cake, the dance.
That it’s important to plan well. Who with whom to take a picture. Think about what others will do when the newlyweds are 2 hours away. Lots of worries and lots of nerves for everyone.

I do not want to condemn it now. I’m not saying it’s good or bad!

For example, many foreigners, the future bride and groom in the wedding, are photographed in Prague. At home they take and bring together a photo album. Probably more about the portrait and the small group. But it can do a lot of fun when you get the right funs on Charles Bridge. 🙂

Well, why am I talking about it?

Because my idea of ​​wedding photography and its outcome is so inconsistent. You want to enjoy the wedding with those who have come to enjoy you. But you also want great pictures!

That’s why I’m more comfortable with the following style. And I hope it will be of benefit to you as well.

I have already started and I want to take the wedding more as a whole-day report. What does it mean for me? More work and running. But mainly joy. Because it will be better mutual communication. I will not force you to what you do not want. You as a photographer will not be afraid :-))) And if you want and need to take a group or portraits, it will not be for 2 hours. But quickly. Group after the ceremony. And portraits during the day or afternoon and always for 15 minutes. I always browse in front of the wedding. I have different apps and I know where to find the right information. And so it is not a problem to take you three times out of your friends during the afternoon and take a quick and interesting portrait and go back to the celebrations.

You will be less stressed and get better photos again. And that’s what it is.

In addition, they will be photos of higher value. These are unique moments and feelings that you can not repeat. Make a group photo and throw a flower about repeating goes.

Such a style of photography, of course, requires the photographer’s experience. As for photography, relationship and communication with people. He should fit in between you. This is the next part of this series about me and wedding photography.


Planning a wedding? Get in touch! I’m ready to come.

This entry was posted in Fotografie - Photography, Svatební fotograf and tagged , , , , , , .